Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ tích hợp giữa các môi trường truyền thông phục vụ quá trình phát triển mạng thông tin thế hệ sau (NGN) của VNPT
Authors: Nguyễn, Đình Xuân
Nghd.: GS.TSKH. Nguyễn Ngọc San
Nghd.: PGS.TS. Hoàng Minh
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/1215
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLA Nguyen Dinh Xuan 2011.pdf
      Restricted Access
    • Size : 718,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.