Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đề xuất một số cơ chế tăng cường khả năng đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng thông tin chuyển mạch gói
Authors: Phạm, Văn Thương
Nghd.: PGS.TSKH. Hoàng Đăng Hải
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/1212
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LATS Pham Van Thuong 2013.pdf
      Restricted Access
    • Size : 828,23 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.