Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ các điều kiện giới hạn phục vụ phân bố lưu lượng dịch vụ IP Internet
Authors: Dương, Tuấn Anh
Nghd.: PGS.TS. Hoàng Minh
Nghd.: TS. Bùi Thiện Minh
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/1211
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LATS Duong Tuan Anh 2013.pdf
      Restricted Access
    • Size : 354,52 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.