Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu việc xây dựng, chuẩn hóa và khai thác kho ngữ liệu từ nguồn Internet cho xử lý tiếng Việt
Authors: Phan, Thị Hà
Nghd.: PGS.TS. Trần Hồng Quân
Nghd.: TS. Nguyễn Thị Minh Huyền
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/1209
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

32

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LATS Phan Thi Ha 2013.pdf
      Restricted Access
    • Size : 477,73 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.