Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng thủy vân sử dụng biến đổi cosine rời rạc trên ảnh JPEG
Authors: Nguyễn Lê, Cường
Nghd.: GS.TS.Nguyễn Bình
Nghd.: TS. Nguyễn Ngọc Minh
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/1208
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LATS Nguyen Le Cuong 2012.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.