Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng thủy vân sử dụng biến đổi cosine rời rạc trên ảnh JPEG
Authors: Nguyễn Lê, Cường
Nghd.: GS.TS.Nguyễn Bình
Nghd.: TS. Nguyễn Ngọc Minh
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1208
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LATS Nguyen Le Cuong 2012.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)