Thông tin tài liệu


Title: Khai phá luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu phân tán
Authors: Phạm, Thị Hân
Nghd.: PGS.TS Nguyễn Bá Tường
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/807
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luan Van Tom Tat P.Thi Hân.pdf
      Restricted Access
    • Size : 833,28 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)