Thông tin tài liệu


Title: Phát triển một số phụ thuộc logic trong cơ sở dữ liệu
Authors: Lương, Nguyễn Hoàng Hoa
Nghd.1: PGS.TSKH Nguyễn Xuân Huy
Nghd.2: PGS.TS Từ Minh Phương
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/727
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

28

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tomtat_LA_LNH Hoa.pdf
      Restricted Access
    • Size : 467,27 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.