Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu triển khai mạng 4G LTE/SAE tại Việt Nam
Authors: Lê, Tiến Hiệu
Nghd.: TS Lê Xuân Công
Issue Date: 2012
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/712
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tat LV LT.Hiệu.pdf
      Restricted Access
    • Size : 419,21 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)