Thông tin tài liệu


Title: Giao thức RSVP- TE và ứng dụng trong điều khiển lưu lượng
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Nghd.: TS Nguyễn Tiến Ban
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/629
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • nguyen thi huong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 836,31 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)