Thông tin tài liệu


Title: Các bộ trộn và bộ nhân sử dụng đi-ốt đường hầm cộng hưởng RTD.
Authors: Đào, Thị Minh Ngọc
Nghd.: GS.TSKH Nguyễn Ngọc San
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/516
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom Tat-Ngoc.PDF
      Restricted Access
    • Size : 938,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)