Thông tin tài liệu


Title: Quản trị nguồn nhân lực
Authors: Nguyễn, Thị Minh An
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/479
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

208

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Quan tri nguon nhan luc . NTM An.ppt
      Restricted Access
    • Size : 11,41 MB

    • Format : Microsoft Powerpoint  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)