Thông tin tài liệu


Title: Quản trị chất lượng
Authors: Vũ, Trọng Phong
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/476
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

193

VIEWS & DOWNLOAD

24

Files in This Item:
Thumbnail
  • Quan tri chat luong.VT Phong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 124,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)