Thông tin tài liệu


Title: Kế toán doanh nghiệp
Authors: Đinh, Xuân Dũng
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/471
Appears in Collections:Khoa Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • Chuong 8S.ppt
    Restricted Access
  • Size : 460 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • Chuong 3s.ppt
    Restricted Access
  • Size : 442 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • Chuong 5s.ppt
    Restricted Access
  • Size : 182 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • Chuong 2.ppt
    Restricted Access
  • Size : 665,5 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • Chuong 7s.ppt
    Restricted Access
  • Size : 594,5 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • Chuong 9S.ppt
    Restricted Access
  • Size : 301 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • Chuong 10S.ppt
    Restricted Access
  • Size : 46 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • Chuong 4s.ppt
    Restricted Access
  • Size : 1,12 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • Chuong1s.ppt
    Restricted Access
  • Size : 385,5 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • Chuong 6s.ppt
    Restricted Access
  • Size : 530,5 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)