Thông tin tài liệu


Title: Marketing công nghiệp (Marketing B2B)
Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/462
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

340

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • Marketing cong nghiep.NTHYen.pdf
      Restricted Access
    • Size : 621,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)