Thông tin tài liệu


Title: Quản trị tài chính doanh nghiệp
Authors: Đinh, Xuân Dũng
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/457
Appears in Collections:Khoa Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

305

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • C6-Von co dinh. DX Dung.ppt
    Restricted Access
  • Size : 278 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • C5-Dau tu dai han. DX Dung.ppt
    Restricted Access
  • Size : 210,5 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • C7-Von luu dong. DXDung.ppt
    Restricted Access
  • Size : 299 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • C8-Doanh thu, chi phi, loi nhuan DN. DX Dung.ppt
    Restricted Access
  • Size : 111 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • C2-Gia trị theo thoi gian cua Tien. DX Dung.ppt
    Restricted Access
  • Size : 182 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • C4- Chi phi Von.... DX Dung.ppt
    Restricted Access
  • Size : 223 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • C9-Phan tich TCDN. D Dung.ppt
    Restricted Access
  • Size : 167,5 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • C3-Thi truong TC. DX Dung.ppt
    Restricted Access
  • Size : 281,5 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • C10-Nguon tai tro voi DN. DXDung.ppt
    Restricted Access
  • Size : 95,5 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • C1-Tong quan QTTC. DXDung.ppt
    Restricted Access
  • Size : 301 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)