Thông tin tài liệu


Title: Kinh doanh bảo hiểm
Authors: Nguyễn, Thị Minh An
Issue Date: 2010
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/456
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Kinh doanh bao hiem. NTM An.2010.ppt
      Restricted Access
    • Size : 3,89 MB

    • Format : Microsoft Powerpoint  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)