Thông tin tài liệu


Title: Quản trị Marketing
Authors: Lê, Thị Bích Ngọc
Issue Date: 2010
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/452
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

456

VIEWS & DOWNLOAD

26

Files in This Item:
Thumbnail
  • Quan tri Mrketing. LTB Ngoc.pdf
      Restricted Access
    • Size : 22,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)