Thông tin tài liệu


Title: Luật thương mại quốc tế
Authors: Lê, Minh Toàn
Issue Date: 2010
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/450
Appears in Collections:NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG. LTMQT.LM Toan 2010 .pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)