Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của độ dài BURST đến hiệu năng của mạng chuyển mạch BURST quang OBS
Authors: Lê, Thanh Thủy
Nghd.: PGS.TS Bùi Trung Hiếu
Issue Date: 2010
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/400
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLVThS.lethanhthuy.pdf
      Restricted Access
    • Size : 632,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)