Thông tin tài liệu


Title: Nhóm nhân cyclic và mã cyclic trên vành đa thức
Authors: GS.TS. Nguyễn, Bình
TS. Nguyễn Ngọc Minh
Nguyễn, Trung Hiếu
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Nội dung luận án bao gồm phần mở đầu, kết luận và ba chương nội dung. Chương 1 trình bày tổng quan vấn đề nghiên cứu, lý thuyết cơ bản về vành đa thức, mã cyclic làm cơ sở cho các nội dung nghiên cứu của luận án. Trong Chương 2, luận án tập trung trình bày các kết quả nghiên cứu mới và hai đóng góp quan trọng của Luận án là đề xuất phương pháp xây dựng các nhóm nhân cyclic có cấp cực đại thông qua việc xác định cấp của đa thức với nhiều hướng tiếp cận; chứng minh mối quan hệ tương đương giữa mã cyclic truyền thống với mã cyclic xây dựng trên nhóm nhân, cấp số nhân trên vành đa thức [J2], [J3], [J4], [J5], [C3], [C4], [C5]. Ở Chương 3, Luận án trình bày phương pháp tìm mã cyclic tốt và danh sách một số mã cyclic tốt được đề xuất, cũng như mô phỏng đánh giá bộ mã, đề xuất phương pháp xây dựng bộ mã trên cấu kiện phần cứng FPGA, ở cuối chương luận án trình bày ứng dụng của nhóm nhân cyclic, cấp số nhân cyclic trong việc làm khóa một số hệ mật [J1], [J6], [C1], [C2].
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3640
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện tử
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 180321.HieuNT_LuanAn_TomTat_in.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)