Search

Current filters:Current filters:Refine By:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Phạm, Thị Thúy Hiền; Nguyễn, Viết Đảm (2022)

  • Bài giảng bao gồm các khái niệm cơ bản về truyền thông tần số vô tuyên, bộ phát, bộ thu, ăng-ten, các tiêu chuânt IEEE 802.15.1 và Bluetooth, IEEE 802.15.4 và ZigBee cho mạng cá nhân không dây tốc độ thấp, IEEE 802.11a/b/g/n/ac /ad và các tiêu chuẩn sắp tới /ax và /ay cho mạng cục bộ không dây (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX) và mạng đô thị không dây quang không gian tự do FSO (hồng ngoại), sự phát triển của công nghệ di động cho đến 5G và mạng diện rộng không dây vệ tinh, và cuối cùng là nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) và giao tiếp trường gần (NFC). Nhiều khía cạnh của sự cùng tồn tại (khả năng của hai hoặc nhiều công nghệ này hoạt động trong cùng một không gian vật lý) cũng được thảo luận, cũng như các vấn đề cơ bản về triển khai và bảo mật cho từng công nghệ được đề cập