Search

Current filters:
Current filters:
Refine By:

Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Đặng, Thế Ngọc (2022)

  • Nội dung cơ bản gồm 8 chương: Chương 1: Giới thiệu tổng quan về hệ thống thu phát vô tuyến bao gồm kiến trúc tổng quát, các khái niệm cơ bản trong thiết kế thu phát vô tuyến, các tham số thiết kế hệ thống RF, số hóa đầu thu phát vô tuyến, vô tuyến định nghĩa bằng phần mềm và đầu cuối đa chuẩn. Chương 2: Trình bày về kiến trúc máy thu vô tuyến, trong đó tập trung giới thiệu các loại máy thu phổ biến như máy thu ngoại sai, máy thu loại bỏ tần số ảnh, máy thu biến đổi trực tiếp, các vấn đề trong thiết kế máy thu đa băng. Các vấn đề quan trọng trong máy thu vô tuyến cũng được đề cập là bộ ghép song công, méo phu tuyến và tuyến tính hóa.3 Chương 3: Tập trung trình bày các tham số liên quan đến hiệu năng máy thu vô tuyến bao gồm độ nhạy thu, nhiều đồng kênh, độ chọn lọc, chặn m...