Search

Current filters:
Current filters:
Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Đặng, Thế Ngọc; Lê, Tùng Hoa (2022)

  • Bố cục bài giảng gồm ba phần:  Phần 1 (Chương 1): Trình bày các định nghĩa cơ bản trong mạng cảm biến, thách thức và giới hạn, ứng dụng, kiến trúc mạng và chồng giao thức.  Phần 2 (Chương 2-3-4): Trình bày khung kiến trúc cơ bản ba lớp gồm lớp vật lý, lớp điều khiển truy nhập môi trường và lớp mạng.  Phần 3 (Chương 5-6-7): Trình bày quản lý mạng và nút về mặt công suất, đồng bộ thời gian và định vị.