Search

Current filters:


Current filters:


Search Results

Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2022)

  • Bài giảng được thiết kế thành 3 chương, cụ thể như sau: Chương 1: Tổng quan về quản trị rủi ro Chương 2: Chương trình quản lý rủi ro Chương 3: Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp