Search

Current filters:


Current filters:


Search Results

Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Nguyễn, Kiều Linh; Vũ, Hoài Nam; Đinh, Xuân Trường (2023)

  • Gồm 5 chương: Chương 1: Kiến thức cơ sở Chương 2: Chuẩn bị dữ liệu Chương 3: Trực quan hóa dữ liệu Chương 4: Học máy Chương 5: Cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ truy vấn Chương 6: Hệ khuyến nghị Bài giảng sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về khoa học dữ liệu (dữ liệu, các kiểu dữ liệu, giả thuyết thống kê và kiểm định giả thuyết thống kê), các phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu bao gồm chuẩn bị dữ liệu (thu thập dữ liệu, làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu, giảm chiều dữ liệu, biến đổi dữ liệu), trực quan hóa dữ liệu và các mô hình cho phép dự đoán, phân loại, phân cụm, tư vấn dựa trên dữ liệu. Ngoài ra sinh viên cũng được cung cấp các kiến thức liên quan tới đánh giá các mô hình phân tích dữ liệu.