Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Phát triển hệ thống và ứng dụng IOT
Authors: Nguyễn, Chiến Trinh
Bùi, Quang Trung
Nguyễn, Thu Nga
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng hợp, cập nhật và khái quát về các xu hướng kỹ thuật, giải pháp IoT hiện đại, tăng cường khả năng vận dụng, ứng dụng thực tế các kiến thức, kỹ thuật nền tảng về các hệ thống IoT thông minh và ứng dụng trong các lĩnh vực phổ biến như công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, y tế, giáo dục, .... Gồm 5 chương: Chương 1: Thiết kế hệ thống IoT, Chương 2: Phần cứng và phần mềm thiết bị IoT, Chương 3: Công nghệ hệ thống IoT, Chương 4: Lập trình mạng, Chương 5: Phát triển ứng dụng IoT.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3457
Appears in Collections:BÀI GIẢNG KHOA VIỄN THÔNG
ABSTRACTS VIEWS

73

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)