Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Truyền thông nội bộ trong tổ chức
Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung
Nguyễn, Việt Dũng
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng Truyền thông nội bộ trong tổ chức hiệu chỉnh năm 2022 được thiết kế gồm 06 chương: - Chương 1: Tổ chức và văn hóa tổ chức - Chương 2: Tổng quan về truyền thông nội bộ trong tổ chức - Chương 3: Xây dựng kế hoạch hoạt động truyền thông nội bộ - Chương 4: Tổ chức hoạt động truyền thông nội bộ - Chương 5: Đánh giá hoạt động truyền thông nội bộ - Chương 6: Các phương tiện truyền thông nội bộ
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3431
Appears in Collections:MARKETING
ABSTRACTS VIEWS

109

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Truyen thong noi bo trong to chuc 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)