Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Cơ sở dữ liệu
Authors: Vũ, Thị Thúy Hà
Trần, Hà Nguyên
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung bài giảng gồm được chia làm 4 chương: Chương 1: Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu Giới thiệu tổng quan về lý thuyết cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, hệ cơ sở dữ liệu, kiến trúc của một hệ quản trị CSDL, phân loại các hệ CSDL. Chương 2: Mô hình dữ liệu Trình bày tổng quan về các loại mô hình dữ liệu, đặc biệt đi sâu phân tích mô hình quan hệ thực thể E-R (Entity Relationship) để mô hình hóa các hoạt động trong thế giới thực, nhìn thế giới thực như là một tập các đối tượng căn bản được gọi là các thực thể và các mối quan hệ ở giữa các đối tượng này. Nội dung chương 2 còn trình bày mô hình dữ liệu quan hệ, các quy tắc chuyển đổi cơ sở dữ liệu từ E-R sang mô hình dữ liệu quan hệ, các phép toán trên CSDL quan hệ. Chương 3: Ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu đối với mô hình quan hệ Trình bày các ngôn ngữ truy vấn trên cơ sở dữ liệu. Nội dung chương phân tích chi tiết ngôn ngữ đại số quan hệ và ngôn ngữ truy vấn SQL. Chương 4: Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ Trình bày các khái niệm liên quan đến phụ thuộc hàm, khóa, các thuật toán tìm phủ tối thiểu của tập phụ thuộc hàm, tìm khóa, phép tách và các dạng chuẩn hóa của lược đồ quan hệ.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3387
Appears in Collections:BÀI GIẢNG KHOA VIỄN THÔNG
ABSTRACTS VIEWS

125

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Co so du lieu 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)