Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Quản trị dự trữ
Authors: Nguyễn, Thùy Dung
Dương, Thúy Hằng
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng của học phần này bao gồm những nội dung sau: Chương 1: Tổng quan về quản trị dự trữ Chương 2: Các mô hình quản trị dự trữ Chương 3: Hoạt động quản trị dự trữ trong doanh nghiệp
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3382
Appears in Collections:NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
ABSTRACTS VIEWS

508

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Quan tri du tru 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)