Thông tin tài liệu


Title: Nhận dạng âm thanh tiếng Việt, áp dụng trên mạng bưu chính viễn thông
Authors: Đoàn, Phan Long
Nghd.1: PGS.TS Phạm Đạo
Nghd.2: TSKH Nguyễn Ngọc San
Issue Date: 2004
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/338
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • LATS. DP Long.PDF
      Restricted Access
    • Size : 1,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)