Thông tin tài liệu


Title: Embedded-realtime-systems-programming
Authors: Sriram V. Iyer
Pankaj Gupta
Issue Date: 2004
Publisher: McGraw-Hill
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3365
Appears in Collections:Khoa Viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

44

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • Embedded-realtime-systems-programming.pdf
      Restricted Access
    • Size : 23,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)