Thông tin tài liệu


Title: Digital Image Processing
Authors: Gonzalez, R. C. and Woods, R. E
Issue Date: 2011
Publisher: Springer
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3364
Appears in Collections:OER - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ABSTRACTS VIEWS

109

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Digital image processing (Gonzalez, Rafael C. Woods, Richard E.).pdf
      Restricted Access
    • Size : 84,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)