Thông tin tài liệu


Title: Phân tích hành vi và mô hình hóa lan truyền của sâu Internet
Authors: PGS. TSKH Hoàng Đăng Hải
Vũ, Hoàng Anh
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: tổng quan về sâu internet ; Chương 2: mô hình hóa lan truyền của sâu internet; Chương 3: mô hình và kỹ thuật phòng chống WORM; Chương 4: một số kết quả mô phỏng thử nghiệm.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3137
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)