Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu bài toán cấp phát tài nguyên Trong mạng AD HOC không dây
Authors: TS. Hà Hải Nam
Nguyễn, Ngọc Ân
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn được kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Giới thiệu mạng Ad-hoc không dây và vấn đề cấp phát tài nguyên. Chương 2: Trình bày nội dung nghiên cứu về một số bài toán cấp phát tài nguyên trong Ad-hoc không dây, cụ thể là: bài toán định tuyến, bài toán lập lịch, bài toán đa dạng hóa đường dẫn trong mạng Ad hoc không dây. Chương 3: Trình bày một số công cụ có thể sử dụng cho mô phỏng mạng Ad-hoc không dây gồm OMNeT++, Contiki, Atarraya, NS2 và một số kết quả mô phỏng thử nghiệm minh họa cho bài toán định tuyến AODV và DSR mạng Ad hoc không dây; bài toán lập lịch cấp phát băng thông với các cơ chế lập lịch FIFO, Round Robin, CIOS.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3101
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm Tắt Luận văn.pdf
      Restricted Access
    • Size : 664,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)