Thông tin tài liệu


Title: Pháp luật đại cương
Authors: Lê, Minh Toàn
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/279
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • Chuong 8-PLDC.ppt
    Restricted Access
  • Size : 575,5 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • Chuong 4-PLDC.ppt
    Restricted Access
  • Size : 3,83 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • Chuong 7-PLDC.ppt
    Restricted Access
  • Size : 163,5 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • Chuong 9-PLDC.ppt
    Restricted Access
  • Size : 475,5 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • Chuong 5-PLDC.ppt
    Restricted Access
  • Size : 444 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • Chuong 6- PLDC.ppt
    Restricted Access
  • Size : 440,5 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • Chuong 1-PLDC.ppt
    Restricted Access
  • Size : 483,5 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • Chuong 3-PLDC.ppt
    Restricted Access
  • Size : 447,5 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • Chuong 2- PLDC.ppt
    Restricted Access
  • Size : 587,5 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)