Thông tin tài liệu


Title: Quản lý nhà nước về Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin
Authors: Lê, Minh Toàn
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/277
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

38

Files in This Item:
Thumbnail
 • QLNN BCVT&CNTT- Chuong 3 ( Vien thong).ppt
    Restricted Access
  • Size : 761,5 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • QLNN BCVT&CNTT- Chuong 7 ( TT&XPVPHC).ppt
    Restricted Access
  • Size : 423,5 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • QLNN BCVT&CNTT- Chuong 4 ( Internet).ppt
    Restricted Access
  • Size : 843,5 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • QLNN BCVT&CNTT- Chuong 1.ppt
    Restricted Access
  • Size : 1,65 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • QLNN BCVT&CNTT- Chuong 2 ( Buu chinh).ppt
    Restricted Access
  • Size : 689 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • QLNN BCVT&CNTT- Chuong 6 (CNTT).ppt
    Restricted Access
  • Size : 1,86 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint



 • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)