Thông tin tài liệu


Title: Luật kinh doanh
Authors: Lê, Minh Toàn
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/274
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

196

VIEWS & DOWNLOAD

44

Files in This Item:
Thumbnail
 • Bai giang Luat Kinh Doanh (QTKD-2009) - Chuong VI.ppt
    Restricted Access
  • Size : 555,5 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • Bai giang Luat Kinh Doanh (QTKD-2009) - Chuong I.ppt
    Restricted Access
  • Size : 468,5 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • Bai giang Luat Kinh Doanh (QTKD-2009)- Chuong III.ppt
    Restricted Access
  • Size : 435 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • Bai giang Luat Kinh Doanh (QTKD-2009)- Chuong IV.ppt
    Restricted Access
  • Size : 464 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • Bai giang Luat Kinh Doanh (QTKD-2009)- Chuong V.ppt
    Restricted Access
  • Size : 549,5 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • Bai giang Luat Kinh doanh (QTKD-2009)- Chuong II.ppt
    Restricted Access
  • Size : 376 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)