Thông tin tài liệu


Title: Lý thuyết truyền tin
Authors: Cao, Hồng Sơn
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông
Abstract: cấu trúc của bài giảng bao gồm 6 chương với các nội dung cơ bản như sau: Chương 1: Giới thiệu về lý thuyết truyền tin. Nội dung chương này trình bày sơ lược về lịch sử phát triển của lý thuyết truyền tin, đưa ra một số khái niệm cơ bản trong truyền tin và giới thiệu mô hình tổng quát của một hệ thống truyền tin. Chương 2: Cơ sở lý thuyết truyền tin. Chương này trình bày cụ thể các vấn đề cơ bản về xác suất thống kê, lượng tin và phép đo của nguồn cũng như lượng tin và phép đo của kênh thông tin. Trong đó giới thiệu về phương pháp định lượng thông tin trong nguồn, kênh tin. Đưa ra các khái niệm lượng tin trung bình, entropi, tốc độ lập tin của nguồn, thông lượng của kênh và giải thích rõ ý nghĩa các định lý Shannon. Chương 3: Mã hóa. Nội dung của chương này trình bày về những vấn đề cơ bản trong mã hóa như: khái niệm mã hóa, mã hiệu, đưa ra các thông số cơ bản của mã hiệu, điều kiện thiết lập mã và các phương pháp biểu diễn mã. Ngoài ra còn trình bày về khái niệm mã hóa thống kê tối ưu và mã hóa chống nhiễu, các bước mã hóa/giải mã của các phương pháp mã hóa thống kê tối ưu và các phương pháp mã hóa chống nhiễu. Chương 4: Ghép kênh. Nội dung chủ yếu của chương này đề cập những vấn đề cơ bản về ghép kênh. Trong đó giải thích rõ các kỹ thuật ghép kênh được sử dụng để chia sẻ các tài nguyên truyền dẫn, đặc biệt là ghép kênh phân chia tần số (FDM) và ghép kênh phân chia thời gian (TDM). Chương 4 còn trình bày cụ thể về ứng dụng kỹ thuật ghép kênh trong hệ thống truyền thông số. Chương 5: Điều chế tín hiệu. Chương này trình bày cụ thể về khái niệm điều chế, cách biểu diễn tín hiệu. Ngoài ra trong chương 5 còn trình bày về điều chế cho tín hiệu tương tự, và điều chế cho tín hiệu số. Chương 6: Nhiễu và bộ thu tối ưu. Nội dung của chương này trình bày về những vấn đề cơ bản của nhiễu như: định nghĩa và phân loại nhiễu, đưa ra các tham số đặc trưng mô tả nhiễu và giới thiệu một số loại nhiễu cơ bản. Vấn đề về bộ thu tối ưu cho kênh có nhiễu cọng Gaussian cũng được phân tích kỹ trong chương này.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2651
Appears in Collections:Khoa Viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

105

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Lýthuyếttruyềntin 2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)