Thông tin tài liệu


Title: Tín hiệu và hệ thống
Authors: Ngô, Thị Thu Trang
Nguyễn, Chiến Trinh
Nguyễn, Thị Thu Nga
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông
Abstract: Tài liệu bài giảng được bố cục trong 7 chương. Chương 1 giới thiệu về tín hiệu và hệ thống với các đặc trưng cơ bản của các loại tín hiệu, mục tiêu và các hoạt động chủ yếu của hệ thống, các biểu diễn toán học của tín hiệu và hệ thống. Chương 2 phát triển quan hệ nền tảng đầu vào – đầu ra của hệ thống tuyến tính bất biến theo thời gian LTI và các đặc trưng hệ thống, biến đổi tín hiệu trên hệ thống. Chương 3 phân tích tín hiệu và hệ thống LTI liên tục trên miền thời gian và tần số với chuỗi Fourrier và biến đổi Fourrier liên tục. Chương 4 cung cấp các phân tích tín hiệu rời rạc và hệ thống LTI rời rạc, các đặc tính trên miền thời gian và tần số, sử dụng biến đổi Fourrier rời rạc theo thời gian và biến đổi FourriTài liệu bài giảng được bố cục trong 7 chương. Chương 1 giới thiệu về tín hiệu và hệ thống với các đặc trưng cơ bản của các loại tín hiệu, mục tiêu và các hoạt động chủ yếu của hệ thống, các biểu diễn toán học của tín hiệu và hệ thống. Chương 2 phát triển quan hệ nền tảng đầu vào – đầu ra của hệ thống tuyến tính bất biến theo thời gian LTI và các đặc trưng hệ thống, biến đổi tín hiệu trên hệ thống. Chương 3 phân tích tín hiệu và hệ thống LTI liên tục trên miền thời gian và tần số với chuỗi Fourrier và biến đổi Fourrier liên tục. Chương 4 cung cấp các phân tích tín hiệu rời rạc và hệ thống LTI rời rạc, các đặc tính trên miền thời gian và tần số, sử dụng biến đổi Fourrier rời rạc theo thời gian và biến đổi Fourrier rời rạc. Chương 5 giới thiệu biến đổi Laplace, các tính chất và ứng dụng biến đổi Laplace để phân tích hệ thống LTI liên tục theo thời gian. Chương 6 mô tả biến đổi z và phân tích hệ thống LTI rời rạc với biến đổi z, chuyển đổi giữa hệ thống LTI liên tục và rời rạc. Chương 7er rời rạc. Chương 5 giới thiệu biến đổi Laplace, các tính chất và ứng dụng biến đổi Laplace để phân tích hệ thống LTI liên tục theo thời gian. Chương 6 mô tả biến đổi z và phân tích hệ thống LTI rời rạc với biến đổi z, chuyển đổi giữa hệ thống LTI liên tục và rời rạc. Chương 7 đưa ra khái niệm và phương pháp tiếp cận phân tích hệ thống cả liên tục lẫn rời rạc với không gian trạng thái.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2649
Appears in Collections:Khoa Viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

187

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG TIN HIEU VA HE THONG 2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)