Thông tin tài liệu


Title: Viết đa phương tiện
Authors: Lê, Vũ Điệp
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng gồm 3 chương. Chương 1: Tổng quan về viết đa phương tiện. Chương 2: Tổ chức và phát triển nội dung viết đa phương tiện. Chương 3: Các yếu tố tác động đến viết đa phương tiện.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2642
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

88

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bài giảng Viết đa phương tiện 2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)