Thông tin tài liệu


Title: Rủi ro và xử lý khủng hoảng truyền thông
Authors: Nguyễn, Vân Anh
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: bài giảng cung cấp cho người đọc các kiến thức về quản trị rủi ro, quản trị khủng hoảng, quy trình hướng dẫn cụ thể từng bước để nhận diện vấn đề, quản trị rủi ro để các vấn đề rủi ro không trở thành khủng hoảng, hoặc khi khủng hoảng xảy ra, các bước và các chiến lược hiệu quả để đối phó, giảm thiểu hệ quả tiêu cực cho các tổ chức, doanh nghiệp.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2638
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

1325

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:


Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)