Thông tin tài liệu


Title: Quản lý dự án truyền thông
Authors: Trần, Hoàng Dương
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng gồm 5 chương. Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án truyền thông. Chương 2: Mô hình và quy trình quản lý dự án truyền thông. Chương 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến dự án truyền thông. Chương 4: Viết báo cáo dự án truyền thông. Chương 5: Đánh giá và quản trị rủi ro trong dự án truyền thông.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2636
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

61

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bài giảng Quản lý dự án truyền thông 2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)