Thông tin tài liệu


Title: Pháp luật và Đạo đức truyền thông
Authors: Trần, Đức Lai
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng gồm 5 chương. Chương 1: Pháp luật báo chí truyền thông. Chương 2: Đạo đức nghề nghiệp nhà báo. Chương 3: Tự do ngôn luận, tự do báo chí. Chương 4: Quyền sở hữu trí tuệ trong truyền thông. Chương 5: Trách nhiệm xã hội trong hoạt động truyền thông.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2635
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

2257

VIEWS & DOWNLOAD

20

Files in This Item:


Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)