Thông tin tài liệu


Title: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Authors: Đỗ, Thị Diệu
Đào, Mạnh Ninh
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công Nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam được biên soạn thành một tập bài giảng với mục đích giúp người học hiểu rõ về đối tượng, phương pháp, chức năng của môn học. Đồng thời, tập Bài giảng cung cấp hệ thống kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc giành độc lập tự do tiến tới xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Tập bài giảng cũng cung cấp những luận cứ khoa học để chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng giúp người học thêm tin tưởng vào công cuộc đổi mới đất nước. Tập bài giảng theo đúng khung chương trình và kết cấu nội dung của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn. Tập bài giảng bao gồm: Chương nhập môn: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. Chương I: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chương II: Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến giành độc lập hoàn toàn, thống nhất đất nước (1945-1975); Chương III: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-nay)
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2627
Appears in Collections:Khoa cơ bản
ABSTRACTS VIEWS

252

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • BAI GIANG LSĐ 2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)