Thông tin tài liệu


Title: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Authors: Phạm, Minh Ái
Phạm, Thi Khánh
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công Nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học sẽ giúp cho người học hiểu một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học, đồng thời mở rộng một số nội dung có liên quan. Trên cơ sở đó giúp cho người học hiểu được cơ sở lý luận của đường lối chiến lược, sách lược của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình kiên trì, giữ vững định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2625
Appears in Collections:Khoa cơ bản
ABSTRACTS VIEWS

124

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • BAI GIANG CNXH 2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,79 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)