Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Logicstics căn bản
Authors: Trần, Thị Hòa
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng Logistics căn bản với mục đích cung cấp cho sinh viên ngành thương mại đại tử tại học viên công nghệ bưu chính viễn thông nói riêng và cho sinh viên khối ngành kinh tế nói chung các kiến thức cơ bản về hoạt động Logistics trong doanh nghiệp. Bài giảng giảng Logistics căn bản tình bày các nội dung bản chất, vai trò, nội dung của hệ thống Logistics và quá trình quản trị Logistics, các hoạt động Logistics, các dịch vụ Logistics, hệ thống tông tin Logistics, Tổ chức và kiểm soát logistics tại doanh nghiệp
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2612
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

59

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG LOGICSTIC CAN BAN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)