Thông tin tài liệu


Title: Quản trị học
Authors: Trần, Thị Thập
Lê, Thị Bích Ngọc
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng gồm 09 chương. Chương 1: Nhập môn quản trị học Chương 2: Sự phát triển của các quan điểm quản trị Chương 3: Môi trường quản trị Chương 4: Thông tin và quyết định trong quản trị Chương 5: Chức năng hoạch định Chương 6: Chức năng tổ chức Chương 7: Chức năng lãnh đạo Chương 8: Chức năng kiểm tra Chương 9: Một số vấn đề quản trị học hiện đại.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2611
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

1881

VIEWS & DOWNLOAD

34

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG_Quản trị học_BAN IN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)