Thông tin tài liệu


Title: Handbook of Speech Processing
Authors: Benesty Jacob
Sondhi M. Mohan
Huang Yiteng
Issue Date: 2008
Publisher: Springer-Verlag Berlin
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2532
Appears in Collections:E-book chuyên ngành CNTT
ABSTRACTS VIEWS

31

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • Handbook of Speech Processing.pdf
      Restricted Access
    • Size : 52,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)