Thông tin tài liệu


Title: Text-to-Speech Synthesis
Authors: Taylor Paul
Issue Date: 2009
Publisher: Cambridge University Press
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2531
Appears in Collections:E-book chuyên ngành CNTT
ABSTRACTS VIEWS

28

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • Text-to-speech synthesis.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)