Thông tin tài liệu


Title: VHDL for Logic Synthesis
Authors: Rushton Andrew
Issue Date: 2011
Publisher: Wiley
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2530
Appears in Collections:E-book chuyên ngành CNTT
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • VHDL for Logic Synthesis.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)